Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Q-TEX s.r.o., IČ: 27177416

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.q-tex.cz, který je provozován firmou společností Q-TEX s.r.o. se sídlem Kouty 53, 290 01 Poděbrady.
Upřesňují blíže práva a povinnosti mezi společností Q-TEX s.r.o. (dále prodávající) a jeními obchodními partnery (dále kupující).
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, seznámil a že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Q-TEX s.r.o. se sídlem Kouty 53, 290 01 Poděbrady.
IČ: 27177416, zapsaný u OR uvedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102189.

Kupující je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem se rozumí každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní či jinou obdobnou činností, popřípadě osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem.


2. Informace před uzavřením smlouvy

Údaje pro kupujícího podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku před uzavřením smlouvy.

Údaje o prodávajícím:

Název: Q-TEX s.r.o.
Sídlo: Kouty 53, Poděbrady
Provozovna: U Bažantnice 975, Poděbrady
IČ: 27177416
DIČ: CZ 27177416
Zapsaná: OR uvedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102189.
Telefon: +420 777223597
Email: info@q-tex.cz

 • Zboží a jeho vlastnosti jsou uvedeny na internetovém obchodě. Obrázky mají informativní charakter.
 • Informace o ceně jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Cena u zboží neobsahuje cenu za dopravu.
 • V případě slevy je cena jasně upravena na cenu po slevě.
 • Informace o způsobu platby a způsobu dopravy jsou uvedeny v bodě č.4 a č.6 těchto VOP.
 • Informace o právech z vadného plnění jsou uvedeny v bodě č.9 těchto VOP.
 • Příjem objednávek je možný 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
 • Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence probíhá pondělí – pátek od 8:00 do 17:00 hodin.
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem, předáním přepravci (dobírka), v hotovosti při osobním převzetí.
 • Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v bodě č.7 těchto VOP.
 • Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího.


3. Uzavření kupní smlouvy

 • Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, v případě právnické osoby název nebo firma, identifikační číslo právnické osoby, adresa, město, země, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 
 • Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce bude chtít uvést jiné zboží, než které je v nabídce, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nemůže vzniknout. Prodávající zároveň musí dodat zboží, jež si kupující objednal, ledaže by se dohodli jinak.
 • Kupující má právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil do doby než kupující závazně potvrdí objednávku. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
 • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího kupujícím kterou kupující zadal.
 • Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 8 pracovních dní od potvrzení objednávky.
 • Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.
 • Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi.
 • V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
 • Uzavřená kupní smlouva bude zaslána i kupujícímu a je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 • Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci nebo do osobního předání zboží prodávajícím kupujícímu.
 • Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba předem bankovním převodem - platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet společnosti
 • Q-TEX s.r.o. s.r.o. č. 2400001220/8040 vedený u Oberbank. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě neuhradí, kupní smlouva zaniká a objednávka bude automaticky stornována.
 • Dobírka - kupující uhradí zboží až při jeho převzetí dopravci.
 • Platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě na adrese provozovny U bažantnice 975 Poděbrady (v případě osobního odběru je možné zboží uhradit v hotovosti přímo na výdejním místě).
 • Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
 • Ustanovení § 2119 odst.1 Občanského zákoníku se nepotvrzuje.

5. Dodání zboží.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 21 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.
Informace o způsobech dodání jsou uvedeny v bodě č.6 těchto VOP.
Osobní odběr zboží je možný pouze na adrese provozovny U Bažantnice 975 Poděbrady. K osobnímu odběru bude kupující vyzván emailem, nebo telefonem.
Zboží je možné zaslat kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Přepravci běžně dodávají zboží na jakékoli místo v ČR do 24 hodin od předání zásilky přepravci.
Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a je povinen zboží při převzetí od dopravce ihned překontrolovat. Případné poškození je povinen nahlásit tento stav přepravci i dodavateli.
V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

6. Způsob dodání zboží

Prodávající využívá následující dodací podmínky:
Osobní odběr – provozovna U Bažantnice 975, 290 01 Poděbrady
V nákupním košíku si zakliknete, že si zásilku vyzvednete. Naši zaměstnanci vám dají informaci, že je zásilka připravena k odběru a můžete si zboží dojít vyzvednout.
Službou DPD
Službou DPD zasíláme většinu všech zásilek, limitem pro zasílání je pouze rozměr zásilky, která nesmí přesáhnout 200cm. Cena přepravy je za každý jeden balíček - dodavatel má právo v případě nutnosti poslat zboží ve více balíčcích.
Cena přepravy platí jen pro ČR. Do ostatních evropských zemí se cena přepravy řeší individuálně pro každou zásilku v závislosti od hmotnosti.
• Převodem DPD 135,- Kč vč. DPH
• Dobírka DPD 159,- Kč vč. DPH
Službou Toptrans
Službou Toptrans zasíláme všechny zásilky, které přesáhnou jeden z rozměrů výrobku 200cm.


• Převodem TOPTRANS (nadměrné zboží) od 300,- Kč vč. DPH
• Dobírka TOPTRANS (nadměrné zboží) od 445,- Kč Vč. DPH

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na doručení, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu.
V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na doručení prodávající.

7. Právo odstoupit od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem podle § 1829 odst.1 – 2 Občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím na základě převzetí vráceného zboží do 14. Dnů zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí. V případě, že bylo zboží poškozeno, se náhrada za škodu odečte od vrácených peněz. Náklady na přepravu v případě vrácení bez udání důvodu kupující hradí sám.
Oznámení o odstoupení od smlouvy je nutno doručit písemně k prodávajícímu (možno i meilem).
Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.
Podle §1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhla-sem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či do-dání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienic-kých důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, po-kud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

8. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

9. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího:

Q-TEX s.r.o.
Kouty 53
290 01 Poděbrady

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.
Formulář pro reklamaci je dostupný zde.

10. Ochrana osobních údajů

 • Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
 • Kontaktní údaje, k jejichž zpracování dává kupující prodávajícímu souhlas uzavřením kupní smlouvy, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytovány jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 • Kupující dává svůj souhlas prodávajícímu ke shromažďování a zpracování osobních údajů až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla firmy.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu se nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.